Služba CIP-a

Kontakti:

(011) 2452-243 i (011) 2451-242, lok. 06
faks (011) 2459-444

Za informacije o

 • monografskim, serijskim publikacijama, člancima i posebnim vrstama građe i slanju materijala cip.nbs@gmail.com

 

 • Prijem materijala 8:00-15:30 (ponedeljak – petak)
 • Podizanje materijala 8:00-16:00 (ponedeljak – petak)

 

Služba CIP-a
Skerlićeva 1
ulaz iz ulice Bore Stankovića
11000 Beograd

Obaveštavamo korisnike usluga Narodne biblioteke Srbije da od 01.09.2022. godine Narodna biblioteka Srbije neće biti u mogućnosti da prima avansne uplate za izvršenje usluga izdavanja ISBN brojeva i CIP zapisa pravnim licima.

Plaćanje će se vršiti po prijemu e-fakture.

Podsećamo vas da, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju (“SL. Glasnik RS”, broj 44/21 i 129/21) i po dopisu Ministarstva finansija broj 401-00-9700/2021-41-4 od 30.06.2022. godine, od 01.07.2022. godine, svaki subjekt privatnog sektora ima obavezu prijema i čuvanja elektronske fakture od strane subjekta javnog sektora koja je poslata preko portala e-faktura.

Prema odredbama Zakona o fiskalizaciji, Narodna biblioteka Srbije je obavezna da uplate fizičkih lica evidentira preko fiskalne kase od 01.05.2022. godine.

Cenovnik CIP zapisa
 • monografske publikacije – 1.500.00 din.
 • serijske publikacije – 1.500.00 din.
 • za posebnu vrstu građe – 1.500.00 din.
 • po članku iz serijske publikacije (UDK za članke) – 630.00 din.
 • obrade za članke u monografskim publikacijama (UDK za članke iz zbornika) – 630.00 din.
 • Izdavanje duplikata CIP zapisa – 630.00 din.
 • Račun za uplatu za fizička lica840-31120845-93 poziv na broj 5202347040174231401 po modelu 97
 • Pravna lica vrše plaćanje po dobijanju elektronskog računa.

Narodna biblioteka Srbije ovlašćena je da, u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj delatnosti, izrađuje kataloški zapis u publikaciji – CIP (Cataloguing in Publication). Za izdavače iz AP Vojvodine kataloški zapis u publikciji izrađuje Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije.

Zapis koji dobijaju publikacije (monografske, serijske i neknjižna građa) u štampanoj i elektronskoj formi, predstavlja sažetu i, u međunarodnim razmerama, unificiranu informaciju o bibliografskim i sadržinskim karakteristikama publikacije.

Pored Zakona o bibliotečkoj delatnosti, koji precizira ulogu i zadatke nacionalnog bibliografskog centra u ovom procesu, Zakon o izdavanju publikacija obavezuje izdavača da na svakoj novoj publikaciji odštampa kataloški zapis na način propisan Uputstvom o katalogizaciji u publikaciji – CIP.

Za katalogizaciju u publikaciji svih vrsta građe, izdavači su dužni da popune i dostave Obrazac za CIP.

Izdavači koji materijal za katalogizaciju u publikaciji dostavljaju poštom treba da uz materijal prilože i unapred popunjen obrazac za odgovarajuću vrstu građe, koji je dostupan na sajtu NBS

Primer popunjene uplatnice

Radno vreme

ponedeljak – petak od 8.00 – 20.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 14.00)

Skip to content