Услуге Одељења за Археографију


Народна библиотека Србије 
Одељење за Археографију

радно време: 8–15 часова
Скерлићева 1
11000 Београд

Грађа Одељења за археографију, рукописне и старе штампане књиге, микрофилмови, фотографије и дигитални записи, користе се искључиво у читаоници Одељења. Начин и услови њеног коришћења регулисани су Правилником о условима и начину коришћења грађе и услуга Народне библиотеке Србије (члан 24).

Корисници услуга могу добити дигиталне копије одређених делова рукописних и старих штампаних књига, као и копије одговарајуће литературе из фонда приручне библиотеке Одељења, за потребе научно-истраживачког рада, у форми радног материјала (без даљег објављивања). Умножавање грађе врши се на основу образложеног писменог захтева корисника начелнику Одељења за археографију који издаје одобрење за умножавање (Правилник о условима и начину коришћења грађе и услуга Народне библиотеке Србије, члан 38).

Умножавање грађе Одељења за археографију за потребе објављивања и јавног представљања, врши се на основу образложеног писменог захтева корисника Управнику НБС који издаје одобрење (Правилник о условима и начину коришћења грађе и услуга Народне библиотеке Србије, члан 38 и члан 39).

Копије дигитализоване грађе могуће је добити у штампаној форми, у електронском облику или нарезане на неком од одговарајућих медија (DVD или CD).

Сарадници Oдељења за археографију пружају услуге идентификације и експертизе рукописних и старих штампаних књига (датирање, утврђивање садржине и језичке редакције). Они, такође, пружају помоћ корисницима у њиховом научно-истраживачком раду, упућују их на коришћење извора и одговарајуће литературе из области археографије и других сродних научних дисциплина.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content