Израда оверене библиографије

Потврда о објављеним радовима за потребе остваривања ауторских и других права

 

 

Контакт особа:
Слађана Стојаковић
sladjana.stojakovic@nb.rs
Тел: 011 244 7381


ЗАХТЕВ за издавање Потврдe о објављеним радовима за потребе остваривања ауторских и других права може се поднети поштом, лично или електронским путем.

 

Издавање Потврде о објављеним радовима наплаћује се према важећем Ценовнику пружања јавних услуга у Народној библиотеци:

·         до 50 јединица – 2.200,00

·         за сваку јединицу преко 50 – 22,00


Плаћање се може извршити приликом преузимања Потврде или уплатом на рачун.

Број рачуна: 840-31120845-93
Модел: 97
Позив на број: 7402347040174231426
Шифра плаћања: 253
Сврха плаћања: Накнада за издавање Потврде о објављеним радовима
Прималац: Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, 11000 Београд