Служба CIP-а

Контакти:

(011) 2452-243 и (011) 2451-242, лок. 06
факс (011) 2459-444

За информације о

 • монографским, серијским публикацијама, чланцима и посебним врстама грађе и слању материјала cip.nbs@gmail.com

 

 • Пријем материјала 8:00-15:30 (понедељак – петак)
 • Подизање материјала 8:00-16:00 (понедељак – петак)

 

Служба CIP-а
Скерлићева 1
улаз из улице Боре Станковића
11000 Београд

Обавештавамо кориснике услуга Народне библиотеке Србије да од 01.09.2022. године Народна библиотека Србије неће бити у могућности да прима авансне уплате за извршење услуга издавања ISBN бројева и CIP записа правним лицима.

Плаћање ће се вршити по пријему е-фактуре.

Подсећамо вас да, у складу са Законом о електронском фактурисању (“СЛ. Гласник РС”, број 44/21 и 129/21) и по допису Министарства финансија број 401-00-9700/2021-41-4 од 30.06.2022. године, од 01.07.2022. године, сваки субјект приватног сектора има обавезу пријема и чувања електронске фактуре од стране субјекта јавног сектора која је послата преко портала е-фактура.

Према одредбама Закона о фискализацији, Народна библиотека Србије је обавезна да уплате физичких лица евидентира преко фискалне касе од 01.05.2022. године.

Ценовник CIP записа
 • монографске публикације – 1.500.00 дин.
 • серијске публикације – 1.500.00 дин.
 • за посебну врсту грађе – 1.500.00 дин.
 • по чланку из серијске публикације (UDK за чланке) – 630.00 дин.
 • обраде за чланке у монографским публикацијама (UDK за чланке из зборника) – 630.00 дин.
 • Издавање дупликата CIP записа – 630.00 дин.
 • Рачун за уплату за физичка лица840-31120845-93 позив на број 5202347040174231401 по моделу 97
 • Правна лица врше плаћање по добијању електронског рачуна.

Народна библиотека Србије овлашћена је да, у складу са Законом о библиотечкој делатности, израђује каталошки запис у публикацији – CIP (Cataloguing in Publication). За издаваче из АП Војводине каталошки запис у публикцији израђује Библиотека Матице српске у Новом Саду у сарадњи са Народном библиотеком Србије.

Запис који добијају публикације (монографске, серијске и некњижна грађа) у штампаној и електронској форми, представља сажету и, у међународним размерама, унифицирану информацију о библиографским и садржинским карактеристикама публикације.

Поред Закона о библиотечкој делатности, који прецизира улогу и задатке националног библиографског центра у овом процесу, Закон о издавању публикација обавезује издавача да на свакој новој публикацији одштампа каталошки запис на начин прописан Упутством о каталогизацији у публикацији – CIP.

За каталогизацију у публикацији свих врста грађе, издавачи су дужни да попуне и доставе Образац за CIP.

Издавачи који материјал за каталогизацију у публикацији достављају поштом треба да уз материјал приложе и унапред попуњен образац за одговарајућу врсту грађе, који је доступан на сајту НБС

Пример попуњене уплатнице

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content