За издаваче посебних врста публикација

Обавештавамо кориснике услуга Народне библиотеке Србије да од 01.09.2022. године Народна библиотека Србије неће бити у могућности да прима авансне уплате за извршење услуга издавања ISBN бројева и CIP записа правним лицима.

Плаћање ће се вршити по пријему е-фактуре.

Подсећамо вас да, у складу са Законом о електронском фактурисању (“СЛ. Гласник РС”, број 44/21 и 129/21) и по допису Министарства финансија број 401-00-9700/2021-41-4 од 30.06.2022. године, од 01.07.2022. године, сваки субјект приватног сектора има обавезу пријема и чувања електронске фактуре од стране субјекта јавног сектора која је послата преко портала е-фактура.

Према одредбама Закона о фискализацији, Народна библиотека Србије је обавезна да уплате физичких лица евидентира преко фискалне касе од 01.05.2022. године.

 

Контактcip.nbs@gmail.com
Цена CIP записа по публикацији1.500.00 дин:
Рачун за уплату840-31120845-93
позив на број 5202347040174231401
по моделу 97

Издавачи некњижних публикација материјале за CIP достављају електронском поштом на имејл адресу cip.nbs@gmail.com.

Материјали се у изнимним случајевима могу предати и лично у CIP агенцији (НБС, улаз из Улице Боре Станковића) или послати поштом.

За каталогизацију у публикацији (CIP) неопходно је доставити следећи материјал:

  1. Комплетну публикацију, дефинитивно припремљену за објављивање (коначна верзија) у једном pdf документу (за звучне и видео-снимке видети линкове испод). У случају да је материјал већег обима, препоручујемо да користите web сервис за слање великих фајлова (wetransfer).
  2. Попуњен образац за CIP према типу публикације.
  3. Валидан доказ у уплати (скениран извод или потврда о уплати).

Упутство за поднoшење материјала за израду CIP записа за звучне и видео-снимке (компакт-дискови, аудио-касете, грамофонске плоче, DVD, Bly-Ray, VHS, изворно дигитални аудио и видео-снимци)

Издавач подноси захтев за израду CIP записа за аудио или видео-снимке:

  1. електронским путем (на адресу cip.nbs@gmail.com)
  2. доласком у Народну библиотеку Србије (Центар за каталогизацију), или
  3. поштом.

Потребна документација коју издавач подноси шаље се у једном пакету (једном имејлу) и подразумева:

  • текстуалне материјале

Електронски (и само у изнимним ситуацијама, руком) попуњен Образац за израду CIP записа за аудио/видео-снимке (преузми образац – aудио видео).
Образац садржи имена свих лица одговорних за стварање дела/садржаја, са свим доступним подацима – године рођења (и смрти), разрешеним псеудонимима и сл.
Непотпун или нечитко попуњен образац неће бити прихваћен, а захтев процесуиран.
Одговорност за тачност података наведених у Обрасцу сноси издавач.
Формат документа је Microsoft Word -.doc.

  • мастер аудио/видео-снимака за који се израђује CIP запис

Мастер снимци су дигитални документи/фајлови свих аудио/видео-снимака (и евентуално пропратних материјала (галерије слика, текстуални документи и др.) који се објављују као целина, упаковани у ZIP архиву. Достављају се:
– онлине, путем WE TRANSFER сервиса (на адресу cip.nbs@gmail.com),
– нарезани на компакт-диск/DVD или преснимљени на USB меморију.
Формат аудио-докумената/фајлова је .mp3.
Формат видео-докумената/фајлова је .mp4.

  • коначни прелом омота, књижице и налепнице диска/касете или thumbnail изворно дигиталног аудио/видео-документа

Сликовни материјали су електронске верзије:
– налепнице/а за диск/ове (label),
– омота диска (cover),
– књижице (booklet) и/или
– идејног решења кутије, паковања (у случају да је више носача упаковано у једну кутију/паковање).
Формати сликовних докумената су .jpeg или .pdf.

  • доказ о извршеној уплати

Валидним доказом о извршеној уплати сматра се:
– извод из банке, или
– физичка или дигитална (скенирана) уплатница са које се јасно види износ, уплатилац, сврха уплате, место и датум уплате.
Формати доказа о извршеној уплати су .jpeg или .pdf.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ


У зависности од типа публикације за коју се тражи CIP неопходно је попунити и доставити одговарајући образац


Образац за израду CIP записа за видео снимке (преузми образац – word)


Образац за израду CIP записа за звучне снимке (преузми образац – word)


Образац за сликовнице, бојанке, албуме са самолепљивим сличицама, стрипове, изложбене каталоге до 16 стр., географске карте, неме карте, атласе, друштвене игре едукативног типа, плакате, разгледнице, нотну грађу, туристичке водиче, програме разних манифестација, роковнике и календаре са текстуалним и/или илустрованим садржајем, и друге врсте посебних публикација (преузми образац – Word PDF)

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content