За издаваче монографских публикација

Обавештавамо кориснике услуга Народне библиотеке Србије да од 01.09.2022. године Народна библиотека Србије неће бити у могућности да прима авансне уплате за извршење услуга издавања ISBN бројева и CIP записа правним лицима.

Плаћање ће се вршити по пријему е-фактуре.

Подсећамо вас да, у складу са Законом о електронском фактурисању (“СЛ. Гласник РС”, број 44/21 и 129/21) и по допису Министарства финансија број 401-00-9700/2021-41-4 од 30.06.2022. године, од 01.07.2022. године, сваки субјект приватног сектора има обавезу пријема и чувања електронске фактуре од стране субјекта јавног сектора која је послата преко портала е-фактура.

Према одредбама Закона о фискализацији, Народна библиотека Србије је обавезна да уплате физичких лица евидентира преко фискалне касе од 01.05.2022. године.

Контакт cip.nbs@gmail.com
Цена CIP записа по публикацији 1.500.00 дин.
Рачун за уплату 840-31120845-93
позив на број 5202347040174231401
по моделу 97

Материјал за каталогизацију у публикацији са потребном документацијом се доставља првенствено е-поштом, а може и лично или поштом. 

 

Штампане монографске публикације које се доносе на обраду по основу „Стручног упутства за каталогизацију у публикацији (CIP)“ објављеног у Службеном гласнику РС, број 86/12, могу поред папирне форме бити донесени на обраду и у електронској. Народна библиотека Србије, у циљу побољшања услуга, пружа могућаност да се штампани материјали достављају у електронском облику на следећим медијумима: CD, DVD и USB. То је учињено у сврху олакшавања манипулације (нарочито када су у питању материјали већег обима) и снижавању цене штампања (обимних или материјала са квалитетном графиком).

Да би Библиотека могла да прихвати тако достављене материјале, издавач је дужан да, уз све захтеве предвиђене Стручним упутством за каталогизацију у публикацији (Службени гласник РС, 86/2012) од којих су најбитнији достављање комлетне публикације припремљене за објављивање, преломљен пагиниран текст са комплетним импресумом, испуни и неке додатне:

  1. Материјал се доставља е-поштом.

  2. Материјал припремљен за штампу доставља се у електронском облику обавезно у .pdf (Adobe Reader) формату. Материјали са богатом графиком (и сл.) који заузимају велике количине меморије могу (препорука је) бити послате у нижој резолуцији или на друге начине смањеној величини фајла, али без изостављања било ког дела публикације.

  3. Комплетна публикација за CIP доставља се у јединственом .pdf фајлу (један једини фајл – не сегментирано, по поглављима или сл.) са називом који одговара називу публикације или његовој скраћеној верзији.

  4. Фајлови у којима су прикази страна ротирани (контра шифт) се не прихватају.

  5. Више-сесијски записи (стари и нови материјал за CIP дорезан) на носиоцима се не прихватају. Не препоручује се доношење матаријала на РW (поново уписивим) дисковима јер је у пракси читљивост таквих медија често компромитована. У случају нечитљивости медија издавач је дужан да достави нови.

  6. Издавачи који доносе више публикација на једном носиоцу дужни су да их раздвоје по директоријумима са називом публикације. Препорука је да се више материјала садржински различитих стручних области (белетристика, природне науке, хуманистички науке и сл) не доносе на истом носиоцу.

  7. Уз материјал достављен у електронском облику неопходно је приложити одштампану насловну страну и импресум за публикацију.послате

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ


Образац за CIP (монографске публикације) Молимо издаваче да не користе претходне верзије овог обрасца Word PDF


Стручно упутствo за каталогизацију у публикацији (CIP) (“Службени гласник РС” бр. 86/2012) PDF


Корисне информације PDF


Препоруке за достављање штампаних монографских публикација у електронском облику (на CD-у и DVD-у) за CIP – Каталогизацију у публикацији PDF

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content