Националнa ISMN агенцијa Србије

Национална ISMN агенција Србије
  ismn@nb.rs
(011) 2451-242 лок 79
8:00-15:00 (понедељак – петак)
соба 316, галерија
Скерлићева 1
11000 Београд

Публикације које добијају ISMN број

 • све врсте партитура (укључујући вокалне и џепне партитуре)
 • комплети деоница
 • појединачне деонице које се могу набавити одвојено од партитуре
 • антологије
 • други медији који су саставни део нотне публикације (нпр. звучни снимак који је део композиције/музичког дела)
 • текстови песама који су издати уз нотну публикацију
 • коментари који су издати уз нотну публикацију
 • песмарице
 • публикације у микро облику
 • публикације на Брајевом писму
 • електронске нотне публикације
 • књиге о музици које садрже примере музичке нотације

 

Национална ISMN агенција Србије, од свог оснивања 2003. године, успешно сарађује са издавачима нотних издања у Србији. Бесплатним укључивањем у ISMN систем, издавач добија прилику да се нађе раме уз раме са светским издавачима нотних издања, у Међународној бази издавача нотних издања (Music Publishers’ International ISMN Database).

Према вежећем Закону о издавању публикација, издавач је дужан да на свакој публикацији одштампа каталошки запис у публикацији – CIP, који (у складу са међународним и домаћим стандардима) израђује Народна библиотека Србије, са одговарајућим међународним стандардним бројем – идентификатором издања. За нотне публикације то је Међународни стандардни број за нотна издања (International Standard Music Number – ISMN).

Примена јединственог, међународног идентификатора олакшава послове издавања, рекламирања, наручивања, транспорта, статистике, управљања правима, лиценцирања итд.

Публикација означена ISMN бројем олакшава претрагу, набавку, каталогизацију и послове у вези са обавезним примерком.

Потребно је електронски (или у врло изнимним случајевима руком) попунити Oбразац за доделу ISMN броја и доставити га Националној ISMN агенцији Србије:

 • лично (адреса: Скерлићева 1, 11000 Београд, За Националну ISMN агенцију Србије),
 • курирском службом (адреса: Скерлићева 1, 11000 Београд, За Националну ISMN агенцију Србије), или
 • електронском поштом, на адресу Националне ISMN агенције Србије.

  Непотпуно или нечитко попуњен образац неће бити прихваћен, а захтев процесуиран. Одговорност за тачност података наведених у Обрасцу сноси издавач.

Не, чланарина се не наплаћује.

Да, сваки додељени ISMN број се наплаћује према важећем Ценовнику пружања јавних услуга у Народној библиотеци Србије Народне библиотеке Србије.

 • Цена једног ISMN броја износи 1.100,00 РСД.

 

Обавештавамо кориснике услуга Народне библиотеке Србије да од 01.09.2022. године Народна библиотека Србије неће бити у могућности да прима авансне уплате за извршење услуга издавања ISMN бројева правним лицима.

Плаћање ће се вршити по пријему е-фактуре.

Подсећамо вас да, у складу са Законом о електронском фактурисању (“СЛ. Гласник РС”, број 44/21 и 129/21) и по допису Министарства финансија број 401-00-9700/2021-41-4 од 30.06.2022. године, од 01.07.2022. године, сваки субјект приватног сектора има обавезу пријема и чувања електронске фактуре од стране субјекта јавног сектора која је послата преко портала е-фактура.

Према одредбама Закона о фискализацији, Народна библиотека Србије је обавезна да уплате физичких лица евидентира преко фискалне касе од 01.05.2022. године.

По извршеној уплати, коју издавач доказује достављањем доказа о уплати, Национална ISMN агенција Србије новододељени број доставља издавачу електронском поштом, на адресу коју издавач назначи у Обрасцу за доделу ISMN броја.

Доказ о извршеној уплати може бити извод из банке (папирни или електронски), физичка (оригинал или копија) или дигитална (скенирана) уплатница са које се јасно види износ, уплатилац, сврха уплате, место и датум уплате.

Пожељни формати су .jpeg или .PDF.

Национална ISMN агенција Србије издаваче резврстава у три категорије, а према сетовима ISMN бројева које добија од Међународне ISMN агенције:

 • издавачи чија је продукција у наредних 10 година пројектована до 1.000 издања (група 6);
 • издавачи чија је продукција у наредних 10 година пројектована до 100 издања (група 8);
 • издавачи чија је продукција у наредних 10 година пројектована до 10 издања (група 9).

 

У систему ISMN Србија, од оснивања 2003. године, највише издавача припада групама 8 и 9, и то су углавном издавачка предузећа која се повремено или чешће баве издавањем штампаних нотних издања. У првој групи (група 6) налазе се, према пројекцији планиране продукције која је достављена Националној ISMN агенцији Србије, само два највећа издавача.

Како би Национална ISMN агенција Србије могла исправно да одреди групу којој издавач припада и додељује ISMN бројеве, неопходно је што прецизније и тачније навести планирану продукцију за наредних 10 година.

У случају да су сви ISMN бројеви који су према категорији којој издавач припада већ додељени, или је планирана продукција за наредни период значајно промењена (повећана или умањена), Национална ISMN агенција Србије ће извршити премештање издавача у другу, одговарајућу групу и о томе у свом извештају обавестити Међународну ISMN агенцију.

Добробити трајног архивирања су обострани, како за издавача, тако и Народну библиотеку Србије; према Закону о издавању публикација, достављање електронског обавезног примерка представља законску обавезу сваког издавача у Републици Србији.

Да, Национална ISMN агенција Србије свакој нотној (штампаној или електронској) публикацији која се издаје на територији Србије и Војводине, додељује ISMN број.

Свакако, према важећем Закону о издавању публикација, физичка и правна лица могу издавати публикације и сходно томе имају право да им буде додељен одговарајући Међународни стандардни број и изради CIP запис.

Свако наредно неизмењено издање једне публикације не добија нови ISMN број.
У случају доштампаног издања, користи се ISMN број додељен претходном издању, и тај ISMN број постаје саставни део новог CIP записа који се за ново издање израђује у Народној библиотеци Србије или Библиотеци Матице српске.
Промене дизајна корица (без промене у садржају издања) не утичу на додељивање новог ISMN броја.
Измењено издање добија нови ISMN број и нови CIP запис у случају значајнијих садржинских или промена у вези са ауторствима. Мање корекције нотног текста не захтевају додељивање новог ISMN броја.
Промена димензија, обима/опсега или врсте нотне публикације утиче на додељивање ISMN броја.
Промене у литерарном тексту или преводима захтевају додељивање новог ISMN броја.
Промене у повезу захтевају додељивање новог ISMN броја (папирни и тврди повез истог издања носе различите ISMN бројеве).
Промене које се тичу формата/величине нотног издања такође изискују додељивање новог ISMN броја.
ISMN број добијају сви делови нотне публикације који се могу набавити одвојено (партитура, деонице и др.).
Електронска верзија папирног нотног издања се третира као нови појавни облик дела/садржаја, и самим тим добија нови ISMN број.

Вишетомним публикацијама се додељује онолико ISMN бројева колико има томова, и додатни ISMN број за целу „колекцију ”.

пример
Публикација која има 3 тома, добија 4 ISMN броја: 3 за сваки засебни том, и 1 за колекцију.

Нотна публикација коју сачињавају различити делови (партитуре и деонице) који се могу набавити одвојено, добија онолико ISMN бројева колико има одвојених делова: број за партитуру, комплет деоница и сваку појединачну деоницу.

пример
Публикација коју чине:
партитура музичког дела за квартет и сопран, и комплет од 5 деоница, где се сваки од делова може посебно набавити, добија 7 ISMN бројева:
– 1 за партитуру,
– 1 за комплет деоница, и
– 5 за сваку појединачну деоницу.

У случају да се партитура не може набавити одвојено од комплета деоница (партитура и комплет деоница чине јединствено издање), додељује се само један ISMN број за колекцију.

пример
Публикацију чине: партитура музичког дела за квартет и сопран, и комплет од 5 деоница, где се ниједан од делова не може посебно набавити, добија 1 ISMN број и третира се као целина (колекција).
У случају да се партитура може набавити одвојено, али и као део комплета, додељује јој се засебан ISMN број.

Нотна публикација свакако добија ISMN број.

Уколико издавач то жели, пропратни компакт диск може бити означен засебним стандардним бројем који се у Републици Србији додељује звучним снимцима (ISBN), али није обавезан да то уради.

Код издавања комплета деоница, разликујемо неколико различитих ситуација:

 • деонице се могу набавити одвојено – свака деоница добија засебан ISMN број;
 • деонице се могу набавити одвојено али и као део комплета – комплет и свака деоница добијају засебне ISMN бројеве;
 • деонице се могу набавити само као део комплета – комплет деониоца добија 1 ISMN број.

 

За публикације коју чини више делова (партитура, комплет деоница свих инструмената и појединачне деонице инструмената), од којих се неки од делова (нпр. партитура) могу набавити одвојено, док су други искључиво део ове колекције и не могу се набавити одвојено, додељује се онолико ISMN бројева колико има делова публикације.

Нотне публикације у електронском формату третирају се на исти начин као и штампане. Уколико се формати дигиталног издања истог дела разликују, сваком формату се додељује засебан ISMN број.

Иако је ISMN број саставни део CIP записа, и као такав видљив, неопходно је његово јасно графичко истицање на публикацији, као и на свим њеним деловима, и то:
 • на полеђини партитуре и/или деонице/а;
 • као саставни део изјаве о копирајту унутар публикације;
 • на једном месту у случају публикације која је издата на једном листу;
 • на насловном екрану (замени за насловну страну у електронском формату) електронског нотног издања;
 • на свим деловима нотне публикације (партитуре, деонице и сл.);
 • уз остале/друге стандардне бројеве (ISBN, ISAN и сл.), уколико нотно издање носи више различитих стандардних бројева.

Препоручено је да се на једном делу колекције/комплета нађе листа свих ISMN бројева додељених деловима колекције/комплета. Код оваквих издања, када су упакована у зајденички омот, ISMN број колекције/комплета мора бити одштампан и на омоту.

Текстовима песама/композиција, који су издати уз нотни текст, додељује се ISMN број.
У случајевима као што су песмарице или албуми песама, или било која друга издања са обимнијим текстуалним садржајем, некада је теже одредити да ли је у питању нотно/музичко издање или књига. У оваквим граничним случајевима пожељно је да публикација носи и ISMN и ISBN број. У случају да издавач жели да овакво издање носи само један стандардни број, ISMN број има првенство.

Да, штампана нотна издања на Брајевом писму добијају ISMN број под истим условима која важе и за издања штампана у црном тиску. Додељивање ISMN броја Брајевим нотним издањима се не наплаћује

Да, може се добити и бар код израђен на основу додељеног ISMN броја, уколико је то жеља издавача.

Да, уколико околности то налажу, или је то жеља издавача, нотној публикацији се, поред обавезног ISMN броја може доделити и Међународни стандардни број књиге (International Standard Book Number – ISBN).

Не, ISMN број се додељује искључиво нотним публикацијама. Књигама (монографским публикацијама), часописима и осталим серијским публикацијама се додељују Међународни стандардни број књиге (International Standard Book Number – ISBN), односно Међународни стандардни број за серијске публикације (International Standard Serial Number – ISSN).

Једини случај када књига добија ISMN број је књига о музици која садржи примере музичке нотације.

Да, ретроактивно додељивање ISMN бројева је могуће и веома пожељно.
Уколико издање из било ког разлога није означено ISMN бројем а већ је дистрибуирано, Национална ISMN агенција Србије може на молбу издавача, оваквом издању доделити ISMN број. У овом случају, пожељно је да први наредни репринт издања носи додељен ISMN број.

Питања и све остале недоумице, као и Обрасце за додељивање ISMN броја можете послати електронском поштом на адресу Националне ISMN агенције Србије у било које доба дана, биће Вам одговорено наредног радног дана. Такође нас можете позвати телефоном, сваког радног дана од 08 до 15 часова.

Међународна ISMN агенција
 

Структура ISMN броја

ISMN број чини 13 цифара распоређених у 4 елемента:
979-0-11111-111-1

елемент префикс/979-0, за нотна издања
979-0-11111-111-1

елемент идентификатор издавача (у зависности од продукције, идентификатор издавача може имати од 3 до 7 цифара)
979-0-11111-111-1

елемент идентификатор издања (идентификатор издања може имати од 1 до 4 цифре и у уској је вези са продукцијом издавача)
979-0-11111-111-1

елемент контролни број
979-0-11111-1111

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content