Национална ISBN агенција

Перуника Ђоковић
isbn@nb.rs
(011) 2459-444
8:00-16:00 понедељак-петак
Скерлићева 1
11000 Београд
улаз из улице Боре Станковића

Приступница за издаваче – правна лица

Приступница за издаваче – ауторско издање

Ценовник ISBN агенције за Србију

 • I група – 780,00
 • II група – 1050,00
 • III група – 1.150,00
 • IV група – 1.300,00
 • V група  – 1.550,00 (за ауторе),  2.100,00 ( за правна лица)
 • Чланарина за новоукључене издаваче – правна лица (од I до IV групе) – 1.850,00
 • Хуманитарним организацијама услуге су бесплатне (на лични захтев, уз одобрење управе)
 • BAR CODE – 500,00

У складу са новим Законом о издавању публикација, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије” (“Службени гласник РС”, бр. 101/2005), као и у складу са новим међународним уговором који су националне библиотеке Србије и Црне Горе потписале са Међународном ISBN агенцијом из Берлина, Народна библиотека Србије од јануара 2005. године постаје Национална ISBN агенција за територију Србије, а Народна библиотека “Ђурђе Црнојевић’ ISBN агенција за територију Црне Горе.

Досадашње надлежности ЈУБИН-а (Југословенског библиографско-информационог института) прелазе на наведене библиотеке, а то значи да ће националне библиотеке Србије и Црне Горе бити центри за издаваче у којима ће се додељивати ISBN бројеви.

ISBN (International Standard Book Number – Међународни стандардни број књиге) је јединствени идентификатор књига и других омеђених публикација без обзира на медиј на коме су објављене.

ISBN број представља матичну ознаку сваке монографске публикације.

Систем функционише по стандарду ISO 2108 којим су утврђени принципи и поступак међународног стандардног нумерисања књиге.

Циљ овог међународног стандарда је да координира и стандардизује употребу идентификационих бројева тако да сваки међународни стандардни број књиге означава један наслов или издање књиге или неке друге монографске публикације коју је објавио или произвео одређени издавач.

Овај стандард одређује структуру међународног стандардног броја за књигу и место на књизи где се тај број мора налазити.

ISBN се састоји од тринаест цифара којима претходи словна ознака ISBN.

Тринаестоцифрени број је подељен на пет делова различите дужине који морају бити одвојени повлакама или размаком.

Издавачима са територије наше земље је додељен број 86 за другу групу бројева.

Елементи ISBN броја:

 • елемент префикса на пр. 978 први елемент ISBN-а је троцифрени број који се добија према EAN International
 • идентификатор земље, региона, зоне или језичке групе нa пр. ISBN 978-86-
 • идентификатор издавача нa пр. ISBN 978-86-7346-
 • идентификатор наслова (али не и садржај) нa пр. ISBN 978-86-7346-581-
 • контролни број – последњи број у низу, који се ради по упутствима из Лондона и омогућава да се преко рачунара провери тачност додељеног броја нa пр. ISBN 978-86-7346-581-4 или ISBN 978 86 7346 581 4
 1. штампане књиге и брошуре, укључујући и публикације објављене Брајевим писмом, као и географске карте (публикације разноврсне грађе са текстом);
 2. књиге на другим медијима:
  • образовни филмови, видео филмови и слајдови;
  • књиге на касетама и CD-овима;
  • публикације у микро форми;
  • машински читљиве траке;
  • дискете;
  • CD-ови;
  • публикације представљене на Интернету;
  • дигиталне копије штампаних монографских публикација;
  • образовни или инструкциони софтвери;
 3. публикације мешовитих медија са текстом.

Зидни календари као и календари који садрже гравуре са текстом објављеним у виду књига добијају ISBN у многим земљама јер се сматрају оригиналним делима и дистрибуирају се ексклузивно преко књижара.

 • ефемерни штампани материјал као што су дневници, бележнице, роковници, нотеси;
 • рекламни материјал – продајни каталози, каталози књига, каталози за продају уметничких дела без библиографске вредности, ценовници, техничка упутства, позиви;
 • сепарати из часописа;
 • бојанке без текста, материјали за изрезивање;
 • разгледнице, честитке;
 • џепни и стони календари;
 • обрасци, формулари, уписни листови;
 • плакати, зидне новине и леци;
 • програми приредби – позоришни и концертни;
 • изложбени каталози без дужег текста;
 • наставни програми и планови рада за образовне установе;
 • штампане репродукције и каталози уметничких дела без насловне стране и текста;
 • игрице и играчке;
 • звучни снимци;
 • софтвер који је намењен у сврхе које нису образовне или инструкционалне;
 • персонализоване публикације;
 • серијске публикације (Национални ISSN центар за Србију и Црну Гору);
 • штампане музикалије (Национална ISMN aгенција Србије).

ISBN се односи и на електронске публикације:

 • са off-line публикацијама, као што су флопи дискови и CD-ROM-ови поступа се као и са сваком другом публикацијом;
 • оn-line производи могу бити потпуне, довршене публикације, као што је књига исписана на Интернету. У овом случају један ISBN број је довољан;
 • оn-line публикација може бити библиографска или нека друга база података која је подложна променама. То се може поредити са енциклопедијом или речником који се стално ажурирају на другим медијима, где и најмања допуна не проузрокује стварање новог издања или новог ISBN-а. Једини значајне и/или структуралне измене (укључујући измене у наслову) захтевају додељивање новог ISBN-а;
 • ако је оn-line публикација доступна у другим оперативним системима и/или командним језицима, свако ”издање” ће захтевати засебан ISBN;
 • ISBN може добити одговарајући софтверски производ. Ако постоји више верзија једног софтвера, свака верзија мора да има сопствени ISBN број;
 • електронска пошта и слична саопштења не сматрају се омеђеном електронском публикацијом и не добијају ISBN број

Да би издавач био укључен у ISBN систем неопходно је да достави податке за унос у базу података према обрасцу Приступница у коју се уносе сви потребни подаци о издавачу. Издавачима се образац доставља лично, поштом, телефаxом, е-mail-ом или на било који други начин, како би укључивање односно сарадња била што експедитивнија.

Приликом приступања систему отварају се нова досијеа и комплетира документација, истовремено се подаци о њима уносе у базу података и у све књиге и листе за рад. Укључивањем у ISBN систем подаци о издавачу објављују се у Међународном именику издавача.

Издавач добија одређену групу ISBN бројева који су му на располагању, користиће их када му затребају и може их пренети у следећу годину. Узима оптималну количину бројева који су му тренутно потребни. Једном додељен ISBN број се не сме поновити ни под којим условима. Ако се догоди да број буде погрешно додељен мора се брисати са листе употребљивих бројева и не сме се додељивати неком другом издавачу.

Издавачи су обавезни да у оквиру својих кућа одреде једно, одговорно лице које ће комуницирати са националном агенцијом, доделити одређеном наслову први слободан број, водити рачуна о томе да два наслова не добију исти ISBN број или да ISBN број буде погрешно обележен. Издавач је одговоран за грешке у штампању исправно додељеног ISBN броја.

ISBN се примењује на следећи начин:

 • Непромењеном новом издању или непромењеном репринту истог наслова у истом формату и од истог издавача не додељује се нова ISBN ознака;
 • свако ново измењено, допуњено или прерађено издање или различит повез носи нову ISBN ознаку;
 • уколико публикација има два и више издавача носи ознаку извршног издавача, а може да носи ISBN ознаку сваког издавача наведеног на публикацији;
 • публикација која припада издавачкој целини (колекцији, збирци и сл.) добија један заједнички ISBN број и појединачне ISBN ознаке за сваку свеску;
 • посебан ISBN број се мора одредити за факсимил репринт уколико га је објавио други издавач;
 • такође се посебан ISBN број мора доделити за различите формате у којима се одређени наслов штампа. Нпр.: на папиру, у меком повезу, у микро форми, у форми микрорачунарског софтвера итд., што ће рећи ако је књига штампана у два повеза , брошираном и платненом носиће два ISBN броја, ако је књига штампана на папиру и CD-у носиће такође два ISBN броја;
 • публикацијама са заменљивим страницама додељује се један број само до одређеног термина. Различита издања додатака или заменљивих страница, добијају нови ISBN број ако се посебно чувају;
 • издавач чија се делатност одвија у неколико места, а називи су заједно наведени у импресуму, одредиће наслову само један број;
 • издавач чија се делатност одвија у одвојеним пословницама или огранцима који се не налазе на истом месту може имати идентификатор издавача за сваку пословницу или огранак. Свака објављена књига носиће ипак само један ISBN, онај који одреди пословница или огранак одговоран за објављивање дела;
 • ако издавач преузме другу издавачку кућу не додељује нови ISBN број издањима која су се водила под старим називом све дотле док се не појаве репринти издања под новим именом и адресом;
 • монографске серије добијају два броја – ISSN и ISBN број. Један ISSN број за текући наслов (који ће остати непромењен у свим појединачним свескама) и један ISBN број за сваку појединачну свеску (конгреси, саветовања, симпозијуми …);
 • према принципима ISBN система, дело које је објавио одређени издавач добија само један ISBN и тај број задржава, без обзира на то ко ће и где књигу продавати или дистрибуирати;
 • књига коју је увезао ексклузивни дистрибутер или агент из подручја које још није у ISBN систему и која према томе нема ISBN, може тај број добити од дистрибутера;
 • књига коју је увезао један дистрибутер и, која уместо насловне стране ориги налног издавача има насловну страну са одштампаним подацима о дистрибутеру, добиће нови ISBN преко тог дистрибутера. Такође се мора навести ISBN оригиналног издавача;
 • књига коју увози неколико дистрибутера са подручја које још није укључено у ISBN систем, може добити овај број од националне агенције у оквиру блока бројева једног од дистрибутера;
 • промена цене књиге не тражи нови број.

ISBN се мора појавити на самој публикацији на једном од предвиђених места:

 • на задњим корицама у доњем десном углу;
 • у оквиру CIP каталогизације;
 • на страни импресума;
 • на полеђини насловне стране или у дну насловне стране;
 • у дну задњег заштитног омота;
 • на задњој страни заштитне кутије;
 • у дну хрбта књиге (само када је броширани повез);
 • на клапни (ако књига има клапну);
 • на налепници кутије ако се ради о касетама, дискетама, CD или DVD издањима;
 • у насловном екрану електронске публикације (CD, Интернет страница);
 • у уводним шпицама (филм, видео);
 • на неком другом уочљивом месту са спољашње стране књиге.

Рапидна експанзија скенирања бар-кода широм света довела је до потписивања Споразума између Међународног удружења за европско нумерисање производа (Association European Article Numbering) и Међународне ISBN агенције. Споразум дозвољава конверзију ISBN ознаке у EAN бар-код (European Article Numbering), чиме ISBN постаје међународни идентификатор у оквиру светског плана за бар-кодирање.

ISBN се претвара у форму EAN-а на тај начин што се испред ISBN броја ставља префикс 978, бришу повлаке и контролни број. Контролни број ISBN се замењује и израчунава према прописима EAN-а. Бар-код EAN-а се састоји од 13 цифара, а контролни број се не подудара – различит је од контролног броја ISBN-а.

На пример:
ISBN 978-86-82377-09-2
EAN 9788682377092

Машински читљив бар-код је брз систем који омогућава избегавање грешака. На основу бар-кода израђује се шипкасти код, који служи за очитавање EAN-а и ставља на задње корице књиге.

Додатне информације могу се наћи на презентацији Асоцијације за нумерисање за Србију и Црну Гору

 • ISBN је јединствени међународни идентификатор монографских публикација. Додељивање броја замењује поступак креирања дугог библиографског записа, уштеда времена и особља, избегнуто је умножавање грешака;
 • ISBN омогућава израду и ажурирање пописа књижне трговине и библиографских база података, као што је Books in print. Подаци о доступним књигама лако се могу пронаћи;
 • Поручивање и дистрибуција књига углавном се врши помоћу ISBN броја; ово је брз и ефикасан начин;
 • ISBN је машински читљив у облику тринаестоцифреног EAN UCC бар кода. Брзо је и грешке су избегнуте;
 • ISBN је неопходан у руковању системима електронске продаје у књижарама;
 • Права о издавању публикација су такође заснована на ISBN-у.
Пример попуњене уплатнице
Међународна ISBN агенција

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content