Национални ISSN центар за Србију

Љиљана Драгичевић
ljiljana.dragicevic@nb.rs
(011) 244-7362
2451-242 лок. 40
8:00-15:30 (понедељак – петак)
соба 216, II спрат
Скерлићева 1
11000 Београд

Задаци Националног ISSN центра Србије су да:

 • додељује ISSN за континуиране изворе (серијске публикације и интегративне изворе) који излазе на територији Србије
 • формира и одржава записе за континуиране изворе (серијске публикације и интегративне изворе) које излазе у Србији и прослеђује их у Међународни ISSN регистар чије седиште је у Паризу
 • пружа помоћ уредништвима при покретању новог наслова континуираног извора (серијске публикације или интегративног извора)
 • додељује бројчане низове за EAN-BAR код.

Образац за доделу ISSN броја и израду CIP записа PDF Word 

НАПОМЕНА: Уз овај образац обавезно доставити огледни примерак серијске публикације или фотокопију насловне стране, импресума и садржаја првог броја.

Захтеве слати на мејл адресе ljiljana.dragicevic@nb.rs  и serijske@nb.rs

ISSN (International Standard Serial Number)

 • То је нумерички код од осам цифара од којих је задња цифра контролна
 • Нема никакво друго значење осим да идентификује наслов одеђене серијске публикације и као јединствени и постојани идентификатор ISSN олакшава обраду, пренос и размену података о серијским публикацијама између библиотека, издавача и дистрибутера
 • ISSN је нераскидиво везан за тзв. кључни наслов који се формира у Националном центру према правилима ISSN система
 • ISSN је компатибилан са ISBN бројем. Поједине врсте серијских публикација (монографске серије) могу имати оба броја: ISSN за наслов који је заједнички целој серији и ISBN за сваку појединачну свеску.

ISSN је у свету широко прихваћен као идентификациони код за серијске публикације. Прихваћен је од стране:

 • издавача, који штампају ISSN на сваком броју серијске публикације и остварују нижу пореску стопу (издавач који има CIP каталогизацију и ISSN има нижу стопу пореза 10% уместо 20%)
 • дистрибутера, којима ISSN омогућава да ефикасније одржавају своје канале продаје
 • библиотека , којима ISSN олакшава међублиотечку размену
 • централних каталога, посебно оних аутоматизованих, где се помоћу ISSN-а
  идентификује наслов серијске публикације и успостављају везе између матичне
  публикације и њених саставних делова (чланака)
 • ISSN је постао део и других система за идентификацију:
  DOI (Digital Object Identificator)
  EAN (БАР) кода за оптичко препознавање серијских публикација.

ISSN број се додељује континуираним изворима, тј. свим серијским публикацијама штампаним и електронским и интегративним изворима.

 • Серијске публикације су континуирани извори у било ком медију који се објављују узастопно у одвојеним свескама, обично са нумеричким или хронолошким ознакама и немају унапред предвиђен завршетак (нпр. часописи, новине, годишњи извештаји итд.)
 • Интегративни извори су библиографски извори који се допуњавају, или мењају помоћу додатака који не остају одвојени него се интегришу у целину (нпр. публикације са листовима који се мењају и Web странице).
 • Када се мења наслов потребно је јавити се Националном центру за ISSN ради
  доделе новог ISSN и кључног наслова
 • Када неки наслов има суплемент, тај суплемент треба да добије свој ISSN
 • Када неки наслов има издање на другом језику / језицима, (које излази у посебној свесци) треба да добије свој ISSN
 • Када неки наслов има издање на другом медију, сваки медиј треба да има свој ISSN (онлајн издање, CD-ROM издање).

Национални ISSN центар једини је одговоран за дистрибуцију ISSN бројева. Издавач који покреће нову серијску публикацију треба да се обрати овом Центру (дописом, телефоном, e-mailom или лично) и у најкраћем року ће добити ISSN број. Издавач треба да достави фотокопију насловне стране, импресума и осталих релевантних страна. Ова процедура омогућава издавачу штампање ISSN-а већ на првом броју, a верификација додељеног ISSN-а унос података у базу врши се кад публикација стигне у НБС по свим видовима набавке.

Публикације за које ISSN није унапред тражен, добијају овај број када Национални центар за ISSN добије обавезни примерак.

ISSN се наводи на следећи начин:

Штампане публикације – у десном горњем углу корица и насловне стране и то на овај начин: ISSN 1451-1479.

Електронске публикације – ако постоји физички носилац, на самом носиоцу (нпр. налепница CDROM-a, кутија, итд.), а ако је публикација са даљинским приступом, онлајн, ISSN се наводи на насловном екрану.

GS1 – Global Standards One (пре EAN – European Article Numbering) је јединствени систем означавања производа. Издавачима из Србије се препоручује да за означавање серијских публикација користе EAN код који се базира на ISSN броју.
Издавачи треба да:

 • добију ISSN број на основу кога ће им бити урађен шипкасти код као EAN 13
 • за нумеричке податке користити додатни шипкасти код и бројеве уносити као двоцифрене, или петоцифрене (01, или 00001)
 • шипкасти код заједно са додатком штампати на видљивом месту на сваком броју серијске публикације у доњем левом углу.

Уколико издавач тражи само ISSN уз овај образац обавезно доставити фотокопију насловне стране, импресума и садржаја првог броја.

Уколико издавач тражи и CIP каталогизацију и ISSN потребно је доставити пробни отисак пред штампу првог броја, или броја за који се израђује CIP каталогизација.

Уколико издавач тражи ISSN број за електронске континуиране изворе  потребно је да пошаље линк до потпуно постављеног континуираног извора (серијске публикације или интегративног извора) како бисмо могли да приступимо, погледамо и доделимо ISSN број. За онлајн континуиране изворе не радимо CIP запис. Након доделе ISSN броја радимо запис у  узајамном каталогу и шаљемо запис  у ISSN регистар.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content