Визија развоја Народне библиотеке Србије

Народна библиотека Србије, централна, депозитна и матична библиотека, jесте релевaнтнa, савремена, динамична и умреженa институциja, кaко по грађи коjу прикупља, нaчину нa коjи је чува, обрaђуjе и даје на коришћење, тaко и по сaвременим aлaтимa коjе користи зa промоциjу и комуникaциjу сa корисницимa фондовa.

Будући да је једна од централних установа заштите културне баштине у Републици, Народна библиотека Србије баштини безмало двовековну традицију српског и европског библиотекарства. Њене активности засноване су на континуитету и константном развоју знања и вештина, као и на примени савремених технологија у области чувања, обраде и давања на коришћење грађе.

Идући у корак са развојем библиотекарства и информационих технологија, као и са значајно диверсификованим потребама корисника, Народна библиотека Србије подједнако развија конвенционалне активности у области чувања, обраде и давања на коришћење грађе, обогаћујући их савременим техничко-технолошким средствима.

Визија развоја Народне библиотеке Србије у наредном периоду заснива се на основним аспектима, од којих посебан значај имају:

  1. обезбеђивање потпуног и несметаног приступа грађи у конвенционалном и дигиталном облику;
  2. пружање подршке академској и научној заједници у области истраживања, а све са циљем даљег друштвеног и привредног напретка;
  3. интеграција и пружање подршке образовном систему у Републици;
  4. активно учешће у демократизацији друштва кроз обезбеђивање једнаких услова појединцу у смислу приступа знањима и информацијама;
  5. Развијање културе читања и јачање културних потреба кроз обогаћивање садржаја из области културе и уметности.

Циљ Народне библиотеке Србије у наредном периоду јесте поједностављење и даљи развој начина приступа грађи, као и јачање капацитета у области дигитализације националног фонда.

Дигитализација подразумева нове облике приступа грађи, што пред Народну библиотеку Србије ставља бројне изазове. Збирке су видљивије и приступачније, а тиме се постиже и целовитија заштита грађе.

Прожимање конвенционалног и виртуелног доноси бројне изазове, али пружа и нове могућности за унапређење рада и даље побољшање резултата.

Полазећи од основних, законом поверених надлежности које подразумевају организовано прикупљање, одговарајуће чување, целовиту обраду и давање на коришћење грађе, Народна библиотека Србије стратегију свог даљег развоја заснива управо на избалансираном и континуираном побољшању сва четири базична аспекта рада.

Налазећи се на врху пирамиде коју чини систем јавних и специјализованих библиотека у Републици, Народна библиотека Србије посвећује значајну пажњу интензивирању организоване и ефикасне сарадње са сродним установама, као и са водећим институцијама науке, просвете и уметности.

Народна библиотека Србије континуирано обогаћује своју међународну сарадњу у више аспеката (чланство у међународним библиотечким организацијама, размена публикација, стручњака, реализација међународних пројеката и сл.).

Континуиран рад Стручног већа, саветодавног тела које чине водећи стручњаци у НБС, представља један од основних начина сталног и уравнотеженог развоја знања и вештина.

Посебан акценат потребно је ставити на осавремењивање услова за чување највеће и најдрагоценије збирке покретне културне баштине у Републици и региону. Набавка покретних полица ради економичног коришћења ограничених просторних капацитета, савремене опреме и уређаја за заштиту, као и обезбеђивање екстерног и ратног депоа, суштински ће допринети испуњавању обавезе свеобухватне и оптималне заштите библиотечке грађе.

Народна библиотека Србије очекује даљу континуирану подршку заједнице (на националном и локалном нивоу), али предузима и бројне самосталне активности како би унапредила и побољшала своје материјалне, инфраструктурне и друге ресурсе.

Фондација Народне библиотеке Србије (основана 2012. године) може и треба да дâ значајан допринос јачању финансијске и свеукупне материјалне стабилности националне библиотеке, што представља предуслов за њен континуиран развој.

Народна библиотека Србије није само национална библиотека, већ и мултифункционална установа културе, науке, образовања и уметности. Она је једна од најзначајнијих институција у земљи, која омогућава потпун, подједнак и неограничен приступ информацијама и знањима, дајући тиме снажан допринос демократизацији, као и афирмацији мултинационалног, мултикултуралног и мултиконфесионалног друштва.

Свесна бројних стручних, техничко-технолошких и материјалних изазова који се налазе пред њом, Народна библиотека Србије опредељена је да свој даљи развој заснива на равномерном и усклађеном свеобухватном јачању свих својих капацитета.

Дубоко укорењена у историји свог народа и државе, национална библиотека делила је и делиће њихову судбину, дајући и у наредном раздобљу значајан допринос развоју културе, просвете, науке и уметности у нашој држави и окружењу.

Народна библиотека Србије јесте један од најзначајнијих симбола своје земље. Настала у време борбе за ослобођење од отоманске доминације (1832.), три године пре проглашења првог устава (Сретењског), национална библиотека у потпуности је свесна своје улоге у развоју демократског друштва на почетку XXI века. Своје стручне и баштинске капацитете она ставља у функцију даљег свеукупног развоја земље и ширег европског окружења.

То је чинила у претходним вековима и то ће наставити да чини и у раздобљу које следи.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content