NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

stručni ispit

Odeljenje za matične poslove, obrazovanje, istraživanje i razvoj bibliotečko-informacionog sistema

Vesna Jovanović Trifunović
vesna.jovanovic@nb.rs
063/10-100-40

Polaganje stručnog ispita je zakonska obaveza za zaposlene u bibliotečko-informacionoj delatnosti. Stručni ispit se polaže najranije nakon godinu dana, a najkasnije nakon tri godine stručnog osposobljavanja u biblioteci za zaposlene sa visokim i višim obrazovanjem, odnosno najranije nakon devet meseci, a najkasnije nakon tri godine za zaposlene sa srednjim obrazovanjem.

Pravilnik o Programu stručnih ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti, načinu njihovog polaganja i visini naknade za rad članova Komisije za polaganje stručnih ispita. („Službeni glasnik RS”, br. 123/2012 od 28.12.2012. godine.)

 

Majski ispitni rok 2023. godine

Narodna biblioteka Srbije raspisala je prijavni rok za polaganje stručnog ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti  u majskom roku 2023. godine.

Prijavni rok traje od 1. do 31. marta 2023. godine

Informacije o prijavljivanju 
Prijavni formular za polaganje ispita 
Prijavni formular za pohađanje seminara 

Instruktivni seminar biće održan od 25. do 28. aprila 2023.

Konsultativni seminar biće održan od 15. do 18. maja 2023.

Kandidati će moći da pohađaju seminare uživo u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije ili onlajn preko aplikacije ZOOM.

Raspored instruktivnog i konsultativnog seminara, kao i uputstvo za priključivanje onlajn seminaru, biće blagovremeno dostavljeni mejlom svim prijavljenim kandidatima na mejl adresu koju su naznačili u prijavi.

Ispitni rok počinje 22. maja 2023. godine.

Kandidati koji rade pisani rad, temu rada prijavljuju ispitivaču iz ispitnog predmeta koji su izabrali.

Kontakti ispitivača su sledeći:

1. Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja i propisi iz bibliotečko-informacione delatnosti
– Slađana Stojaković, 011 244 73 81, sladjana.stojakovic@nb.rs;

2. Osnovi bibliotekarstva
– prof. dr Gordana Đoković, 064 17 83 396, goca.djokovic@gmail.com

3. Katalogizacija i predmetna i stručna klasifikacija
– Branka Ristivojević (Katalogizacija) 011 308 89 19, branka.ristivojevic@nb.rs; Ilinka Smiljanić (Predmetna i stručna klasifikacija), smiljanicilinka@gmail.com

4. Informatika u bibliotekarstvu
– Tatjana Timotijević, 011 245 18 44, tatjana.timotijevic@nb.rs

5. Bibliografije
– Marija Bogdanović, 011 245 12 42, lokal 46, marija.bogdanovic@nb.rs

6. Istorija pisma, knjige i biblioteka
– mr Milanka Ubiparip, 011 245 12 42, lokal 51, milanka.ubiparip@nb.rs

7. Samo za kandidate koji rade na konzervaciji bibliotečke građe: Zaštita bibliotečke i arhivske građe
– Željko Mladićević, 011 254 22 42, lokal 08, zeljko.mladicevic@nb.rs

Dodatne informacije o prijavljivanju na stručni ispit možete dobiti od Vesne Jovanović Trifunović, sekretara Komisije za polaganje stručnog ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

Kontakt: vesna.jovanovic@nb.rs, 063 10 100 40  (od 9 do 17 sati, radnim danima)

OBAVEZA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA regulisana je sledećim propisima:
 1. Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 52/11)
 2. Pravilnik o programu stručnih ispita u bibliotečko informacionoj delatnosti, načinu njihovog polaganja i visinu naknade za rad članova Komisije za polaganje stručnih ispita. („Službeni glasnik RS”, br. 123/12)
 3. Program stručnog ispita u bibliotečko- informacionoj delatnosti
 4. Odluka o visini troškova polaganja stručnih ispita u bibliotečko informacionoj delatnosti

Stručni ispit se po pravilu polaže u dva redovna ispitna roka, majskom i novembarskom. Stručni ispit organizuju i sprovode Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice srpske.
Stručni ispit se polaže pred Komisijom za polaganje stručnog ispita u Narodnoj biblioteci Srbije.
Uz Prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi se sledeća dokumentacija:
 1. overena kopija diplome o stečenom stepenu obrazovanja;
 2. potvrda ustanove u kojoj je kandidat zaposlen, ili je na praktičnom radu po bilo kom drugom osnovu o dužini stručnog osposobljavanja i praktičnog rada u bibliotečko- informacionoj delatnosti;
 3. dokaz o uplati sredstava na ime troškova polaganja stručnog ispita;
 4. ukoliko je kandidat već polagao ispit, uverenje o prethodno položenom stručnom ispitu (stručni ispit za knjižnjičara ili ispit iz ustavnog uređenja);
 5. prijava za instruktivni seminar (za kandidate koji nameravaju da ga pohađaju)

TROŠKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Troškove polaganja stručnog ispita snosi biblioteka u kojoj je kandidat zaposlen. Troškovi polaganja stručnog ispita utvrđeni su Odlukom upravnika Narodne biblioteke Srbije broj 0101-134/1 od 01. 02. 2022. godine u sledećim iznosima:

 • za kandidate sa visokim i višim obrazovanjem u iznosu od 13.000 dinara
 • za kandidate sa srednjim obrazovanjem u iznosu od 10.500 dinara
 • za kandidate koji polažu deo stručnog ispita u iznosu od 10.500 dinara (kandidati koji su već položili stručni ispit za knjižničara ili polažu po programu za kandidate sa visokim obrazovanjem iz oblasti bibliotekarstva i informatike)

 

Uplatu je potrebno izvršiti na žiro-račun Narodne biblioteke Srbije broj 840-31120845-93, poziv na broj 3702347040174231406, model 97. Dokaz o uplati dostavlja se uz prijavu za polaganje stručnog ispita.

PISMENI STRUČNI RAD

Kandidati sa visokim, odnosno višim obrazovanjem u sklopu polaganja stručnog ispita imaju obavezu izrade pismenog rada iz jednog od predmeta koji se polažu na stručnom ispitu. Usmeni deo stručnog ispita može se polagati samo ako je pismeni stručni rad kandidata pozitivno ocenjen.

Kandidat u prijavi za polaganje stručnog ispita dostavlja Komisiji (izabranom ispitivaču) predlog teme za pismeni stručni rad. Polazeći od predloga kandidata, ispitivač za određeni predmet određuje naslov teme i daje potrebne instrukcije kandidatu za izradu pismenog stručnog rada. Kandidat je dužan da izabranom ispitivaču dostavi pismeni stručni rad najkasnije sedam dana pre početka polaganja stručnog ispita.

Kandidati koji rade pisani rad, temu rada prijavljuju ispitivaču iz ispitnog predmeta koji su izabrali.

Kontakti za izradu pisanih radova su sledeći:

 1. Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja i propisi iz bibliotečko-informacione delatnosti – Slađana Stojaković, 011 2447381, sladjana.stojakovic@nb.rs
 2. Osnovi bibliotekarstva – prof. dr Gordana Đoković, 064 1783396, goca.djokovic@gmail.com
 3. Katalogizacija i predmetna i stručna klasifikacija – Branka Ristivojević (Katalogizacija) 011 3088919, branka.ristivojevic@nb.rs; Ilinka Smiljanić (Predmetna i stručna klasifikacija)  smiljanicilinka@gmail.com
 4. Informatika u bibliotekarstvu – Tatjana Timotijević, 011 2451844, tatjana.timotijevic@nb.rs
 5. Bibliografije – Marija Bogdanović, 011 245 12 42, lokal 46, marija.bogdanovic@nb.rs
 6. Istorija pisma, knjige i biblioteka – mr Milanka Ubiparip, 011 245 12 42, lokal 51, milanka.ubiparip@nb.rs
 7. Samo za kandidate koji rade na konzervaciji bibliotečke građe: Zaštita bibliotečke i arhivske građe – Željko Mladićević, 011 254 22 42, lokal 08, zeljko.mladicevic@nb.rs

Predmet

Predavač

Telefoni

 011/

e-pošta

Ispitna pitanja i literatura

Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja i propisi iz bibliotečko-informacione delatnosti

Slađana Stojaković (ispitivač)
Letica Rokvić (zamenik)

2447-381

2458-131

sladjana.stojakovic@nb.rs;
leticac@nb.rs

Osnovi bibliotekarstva

dr Gordana Đoković (ispitivač)
mr Ivana Todorović (zamenik)

064 1783-396

2452-945

goca.djokovic@gmail.com i ivana.todorovic@nb.rs

Katalogizacija i predmetna i stručna klasifikacija

Branka Ristivojević (ispitivač za deo predmeta «Katalogizacija»)
Ana Savić (zamenik)
Ilinka Smiljanić (ispitivač za deo predmeta «Predmetna i stručna klasifikacija»)
Srđan Slavnić (zamenik)

3088-919

3088-918

branka.ristivojevic@nb.rs
ana.savic@nb.rs
smiljanicilinka@gmail.com
srdjan.slavnic@nb.rs

Informatika u bibliotekarstvu

Tatjana Timotijević (ispitivač)
Boris Đenadić (zamenik)

2451-844

tatjana.timotijevic@nb.rs
boris.djenadic@nb.rs

Bibliografije

Marija Bogdanović (ispitivač)

245 12 42 lok. 46

marija.bogdanovic@nb.rs

Istorija pisma, knjige i biblioteka

dr Irena Špadijer (ispitivač)
mr Milanka Ubiparip (zamenik)

2451-242 lok. 51

i.spadijer@gmail.com
milanka.ubiparip@nb.rs

Zaštita bibliotečke i arhivske građe

Željko Mladićević (ispitivač)
mr Katarina Kocić (zamenik)

2451-242 lok.08
2451-242 lok.09

zeljko.mladicevic@nb.rs
katarina.kocic@nb.rs

ponedeljak – petak  8.00 – 20.00 
(poručivanje publikacija  8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content