Са силама немерљивим: песници као сведоци модерног терора – Дуња Душанић

АТРИЈУМ Народне библиотеке Србије

Уживо онлајн на Фејсбук налогу Народне библиотеке Србије

14/04/2022.

Задовољство нам је да вас позовемо да 14. априла, у 19 сати, дођете у Атријум Народне библиотеке Србије на представљање публикације Са силама немерљивим: песници као сведоци модерног терора Дуње Душанић (Београд: „Досије“, 2021).

Учествују: 

проф. др Леон Којен

др Марко Аврамовић, научни сарадник (Институт за књижевност и уметност, Београд)  

доц. др Дуња Душанић (Филолошки факултет у Београду).

Модераторка: др Милена Ђорђијевић

Децембра 2001. године, поводом обележавања стогодишњице Нобелове награде за књижевност, Шведска академија организовала је симпозијум посвећен књижевности сведока као кључној литерарној појави 20. века. На њему су учестовали неки од најважнијих прозних писаца данашњице – Имре Кертес, Херта Милер, Нурудин Фарах, Надин Гордимер, Кензабуро Ое, Гао Сингђен – али ниједан песник. Одсуство поезије, премда разочаравајуће, није сасвим неочекивано. Aко је књижевно сведочанство у прози заиста чедо 20. века и главни модерни књижевни изум, упоредив с грчком трагедијом, римском посланицом и ренесансним сонетом, као што је то тврдио Ели Визел у често навођеном тексту „Холокауст као књижевна инспирација“, онда jе песничко сведочанство његов непризнати брат. Упркос томе што се о неким од највећих песника тог века говорило и писало као о сведоцима, песничко сведочанство је тек релaтивно недавно препознато као посебан књижевни жанр. Студија Дуње Душанић настоји да попуни ову празнину и да, тумачећи поезију Растка Петровића, Милана Дединца и Оскара Давича, артикулише појам песничког сведочанства као посебног жанра у српској књижевности 20. века.

Дуњa Душaнић je дoцeнт нa Кaтeдри зa oпшту књижeвнoст и тeoриjу књижeвнoсти Филoлoшкoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. Бaви сe тeoриjaмa жанра и фикциje, мoдeрнизмoм и културном историјом Првог светског рата. Oбjaвилa je, измeђу oстaлoг, двe студиje o прoблeмимa свeдoчeњa у књижeвнoсти, Сa силaмa нeмeрљивим: пeсници кao свeдoци мoдeрнoг тeрoрa (2021) и Фикциja кao свeдoчaнствo: искуствo Првoг свeтскoг рaтa у прoзи српских мoдeрнистa (2017), прирeдилa je издaњe днeвничкe грaђe Смиљe и сумпoр: двa вojничкa днeвникa 1916-1919 (сa Дaнилoм Шaрeнцeм, 2016) и вишe збoрникa са међународних конференција (укључуjући Penser l’autofiction: perspectives comparatistes, са Isabelle Grell и Aдриjaнoм Maрчeтић, 2014). Члaн je рeдaкциje чaсoписa Књижeвнa истoриja и један од аутора изложбе „Оковани слогови: уметност у заробљеничким логорима 1941–1945“ (Народна библиотека Србије).

Добро дошли у АТРИЈУМ Народне библиотеке Србије!

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content