Матичне функције

Законски основ за вршење матичних функција у библиотечко-информационој делатнoсти у Републици Србији утврђен је чланом 22, став 1. Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 52/11 и 78/21), a видови матичних функција ближе су одређени чланом 22, став 2. истог Закона, а то су:

 • учешће у свеукупном развоју библиотечко-информационе делатности у Републици Србији;
 • учешће у изградњи јединствене националне мреже библиотека;
 • учешће у изградњи јединственог националног библиографско-информационог система;
 • вођење регистра библиотека за подручје матичних библиотека и других евалуационих евиденција;
 • пружање стручне помоћи и инструкторски рад са запосленима у библиотекама;
 • надзор над стручним радом библиотека;
 • старање о сталном стручном усавршавању библиотечко-информационих стручњака;
 • праћење стања и проучавање потреба и услова рада у библиотекама;
 • предлагање мера за унапређење рада и развој библиотека и
 • учешће у изради предлога дугорочне стратегије развоја библиотека, краткорочних програма и пројеката.

Матичне функције остварују матичне библиотеке.

Народна библиотека Србије, сагласно одредбама става 3. члана 22. Закона о библиотечко-информационој делатности, врши матичне функције за све библиотеке на подручју Републике, а Библиотека Матице српске, сагласно одредбама става 3. члана 22. Закона о библиотечко-информационој делатности и одредбама члана 45. Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине (Службени гласник РС, бр. 99/09 и 67/12), за библиотеке на територији Војводине.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду матичне функције врши, сагласно одредбама члана 2. тачка 1. Решења о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 122/12), за универзитетске библиотеке, високошколске библиотеке и библиотеке научноистраживачких института и установа на подручју Централне Србије.

Библиотека Матице српске матичне функције врши, сагласно одредбама члана 2. тачка 2. Решења о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности, и одредбама члана 1, став 1. Решења о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности на територији АП Војводине (Службени лист АП Војводине, бр. 27/12), за универзитетске библиотеке, високошколске библиотеке и библиотеке научноистраживачких института и установа на територији АП Војводине.

Народна и универзитетска библиотека Иво Андрић у Приштини матичне функције врши, сагласно одредбама члана 2. тачка 3. Решења о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности, за универзитетске библиотеке, високошколске библиотеке и библиотеке научноистраживачких института и установа на територији АП Косова и Метохије.

Вршење матичних функција за јавне библиотеке, школске библиотеке, специјалне библиотеке, као и информационе центре при другим установама, организацијама и удружењима у Централној Србији Решењем о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности поверено је јавним библиотекама у седиштима округа.

Вршење матичних функција за јавне библиотеке, школске библиотеке, специјалне библиотеке, као и информационе центре при другим установама, организацијама и удружењима у АП Војводини Решењем о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности на територији АП Војводине поверено је јавним библиотекама у седиштима округа у АП Војводини и Градској библиотеци у Вршцу.

Финансирање матичних функција у библиотечко-информационој делатности регулисано је чланом 6, став 1, тачка 14. Закона о култури (Службени гласник РС, бр. 72/09) и чланом 28, став 1. Закона о библиотечко-информационој делатности, као функција од општег интереса у области културе, односно библиотечко-информационе делатности, за чије се остваривање средства обезбеђују из буџета Републике Србије, односно из буџета аутономне покрајине.

Кадровски услови за обављање матичних функција у библиотечко-информационој делатности обезбеђени су организовањем матичних служби у матичним библиотекама у којима ради око 50 дипломираних библиотекара, а технички услови набавком неопходне рачунарске опреме и имплементацијом програмског пакета Мрежа библиотека Србије.

Народна библиотека Србије води Централни регистар библиотека Србије, а Библиотека Матице српске, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ и јавне матичне библиотеке воде регистар библиотека за библиотеке из своје надлежности.

Народна библиотека Србије, Библиотека Матице српске, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ и јавне матичне библиотеке формирају и воде аутоматизовану базу података Мрежа библиотека Србије у којој се на годишњем нивоу прикупљају статистички извештаји о раду свих библиотека у Србији.  Од 2010. године податке из базе Мрежа библиотека Србије од Народне библиотеке Србије преузима и објављује Републички завод за статистику.

Матичне службе матичних библиотека на основу Упутства о начину вршењу надзора над стручним радом у библиотекама (Службени гласник РС, бр. 7/13) у мрежи библиотека Србије обављају редовне годишње надзоре над стручним радом библиотека.
Матичне службе редовно пружају стручну помоћ библиотекама у мрежи и израђују годишње анализе о раду јавних и других библиотека.

Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске, на основу Правилника о Програму стручних испита у библиотечко-информационој делатности, начину њиховог полагања и висини накнаде за рад чланова Комисије за полагање стручних испита (Службени гласник РС, бр. 123/12) сваке године у два редовна испитна рока организују стручни испит за кандидате са подручја Републике.

Mатичне јавне библиотеке редовно организују стручне семинаре и саветовања за стручне раднике са подручја за које су надлежне. Организација сталног стручног усавршавања одвија се уз поштовање Правилника о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 18/13) који је донет 2013. године.

Матичне библиотеке Србије на основу одредби Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 22/13) организују рад комисија за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности.

Стратешким пројектом „Виртуелна библиотека Србије“ чији су носиоци Народна библиотека Србије, Библиотека Матице српске и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ остварује се изградња јединственог библиотечко-информационог система Републике као законска обавеза матичних библиотека.

Чврста утемељеност матичних функција у библиотечко-информационој делатности у законским и подзаконским актима (утврђен је њихов циљ и садржај, финансирање, носиоци и начин обављања) и у организацији матичних служби матичних библиотека основ је за формирање, функционисање и развој јединственог библиотечко-информационог система Републике Србије.

АНАЛИЗЕ ПО ТИПОВИМА БИБЛИОТЕКА
 • Улога Народне библиотеке Србије у остваривању матичних функција у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији од 1945 до 2013. године PDF
 
Јавне библиотеке
 • Марина Митрић: Вебсајтови јавних библиотека у Србији PDF 
 • Владимир Шекуларац: Мрежа јавних библиотека Србије у периоду 2000-2016. годинe PDF
 • Јелена Вукотић: Културна, образовна и просветна делатност народних библиотека у Србији у периоду 2001-2005. године – Београд PDF
 • Дубравка Симовић: Културна, образовна и просветна делатност народних библиотека у Србији у периоду 2001-2005. године PDF
 • Бојанa Вукотић: Формирање и вођење фонда серијских публикација у јавним библиотекама PDF
 • Мр Драгана Милуновић: Остваривање матичних функција матичних народних библиотека у републици Србији у 2006. години PDF
 • Бојана Вукотић: Периодика у мрежи јавних библиотека Републике Србије PDF
 • Бојана Вукотић: Особље у мрежи јавних библиотека у Србији у 2005. години PDF
 • Дубравка Симовић: Анализа издавачке делатности народних библиотека у Србији:2001-2005 PDF
 • Мр Драгана Милуновић: Информациони инструменти у народним библиотекама у Републици Србији PDF
 • Мр Драгана Милуновић: Остваривање матичних функција матичних народних библиотека на територији Републике Србије у 2005. години PDF

 

Високошколске библиотеке

 • Бојана Вукотић: Особље високошклоских библиотека и универзитетских библиотека у Србији у 2005. години PDF
   
Школске библиотеке
 • Марина Митрић: Услови рада у школским библиотекама у републици Србији PDF
 • Бојана Вукотић: Особље школских библиотека у Србији 2005. године PDF
 • Марина Митрић: Преглед законских прописа који регулишу рад школских библиотека у Републици Србији PDF
 • Марина Митрић: Анализа фондова периодике у школским библиотекама у Србији [март 2007] PDF
 • Марина Митрић: Фондови школских библиотека у Србији: у периоду од 2001. до 2004. године PDF
 • Марина Митрић: Школске библиотеке у Републици Србији – основни показатељи садашњег стања и предлози мера за унапређење PDF
   

Специјалне библиотеке

 • Марина Митрић: Специјалне библиотеке у установама културе – стање и проблеми PDF
 • Стандарди за библиотечко-информационе службе у здравственим установама Канаде 2006 (превела Марина Митрић) PDF

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content