Распоред читаоница и број места

ПРВИ СПРАТ

ЦЕНТРАЛНА ЧИТАОНИЦА
Kористе се књиге из општег фонда
281 корисничко место
Oзнака Ц

ГАЛЕРИЈА

ЧИТАОНИЦА ЗБИРКЕ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ НАУКЕ
Користи се литература из области библиотекарства и информационих наука
31 корисничко место
ознака БФ
10 рачунара

НАУЧНА ЧИТАОНИЦА

Kористе се књиге, часописи и новине из општег фонда
30 корисничких места
ознака Н
10 рачунара

ЧИТАОНИЦА РЕФЕРЕНТНЕ ЗБИРКЕ
Користе се приручници и књиге из општег фонда
54 корисничка места
ознака Р
10 рачунара

 

ЧИТАОНИЦА ПОСЕБНИХ ФОНДОВА
Користи се књижна и некњижна грађа из посебних збирки.
37 корисничких места
ознака ПФ
10 рачунара

ЧИТАОНИЦА ЗБИРКЕ ЗВАНИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА И ЛИТЕРАТУРЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА
Kористе се званичне публикације, литература из области права и њему сродних наука, и базе података вaжећих прописа
12 корисничких места
ознака ПБ
10 рачунара

ЧИТАОНИЦА ПЕРИОДИКЕ
Користе се часописи и новине из
општег фонда
54 корисничка места
ознака П
10 рачунара

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ЧИТАОНИЦА
Користе се сви мрежни сервиси, као и електронске публикације
52 корисничка места
ознака ММ
52 рачунара

Читаоница за особе са потешкоћама у читању

Пружа библиотечке и информационе услуге корисницима са оштећењем вида и особама које из неких других разлога нису у могућности да користе стандардно штампани текст.

Располаже савременом опремом која се данас производи у свету и обједињујe до сада заступљене услуге за слепе и слабовиде у Србији. Просторије Читаонице се налазе на галерији НБС и обухватају читаонички и канцеларијски простор, као и простор за смештај посебне информатичке опреме. Услуге Читаонице могу да се користе од понедељка до петка од 8:00 до 15:00 сати.

Учлањење и коришћење грађе и услуга у овој читаоници је бесплатно. Једино  се наплаћује услуга штампања на Брајевом писму, а и она се ради по изузетно ниској цени. Корисницима је на располагању збирка од око 5.500 библиографских јединица монографских публикација на Брајевом писму и фонд серијских публикација на Брајевом писму који садржи 30 наслова. У припреми је и Дигитална библиотека за слепе и слабовиде кориснике у чијем саставу се налази прва звучна књига снимљена на српском језику. Захваљујући одредбама новог Закона о обавезном примерку, слепим и слабовидим корисницима на располагању стоје и електронске копије публикација из текуће издавачке продукције Србије, почевши од дана ступања на снагу овог Закона. 

Од техничке опреме, располажемо са 5 рачунара за потребе читаонице, скенером, стандардним штампачем, Брајевим штампачем, два Брајева дисплеја, 3 plaxtalk уређаја, као и мишевима за увеличавање стандардно штампаног текста. Од програмске подршке, корисницима су на располагању говорни читачи екрана: Jaws I NVDA, као и апликација за српски језик An reader. Обезбеђене су индукционе табле и тактилне стазе за слепе и слабовиде, као и лифт са ознакама на Брајевом писму и рампе за потребе особа са тешкоћама у мобилитету. То пружа могућност корисницима да, уколико то желе, самостално дођу до читаонице. 

Активности којима се бавимо

Набавка грађе у аналогном и дигиталном формату, дигитализација грађе и формирање посебних збирки НБС насталих за потребе особа са тешкоћама у читању, штампање на Брајевом писму, издавање грађе на коришћење, пружање информационих услуга корисницима у Библиотеци и на даљину, во­ђе­ње до­ку­мен­та­ци­је и би­бли­о­теч­ке ста­ти­сти­ке о гра­ђи и ко­ри­сни­ци­ма, израда и одржавање веб-странице у оквиру сајта НБС, интензивна промоција, обука корисника за рад на рачунару и употребу удаљених база.

Коришћење читаоница

КАКО ДА ДОБИЈЕМ МЕСТО У ЧИТАОНИЦИ?

Место у читаоници добијате на информационом пулту у улазном холу, искључиво уз чланску карту и личну карту која се даје на увид.
Број места, број гардеробе, лозинка за коришћење рачунара одштампани су на листићу који добијате том приликом.

ГДЕ ДА ОСТАВИМ СВОЈЕ СТВАРИ?

Гардероба се налази у улазном холу са десне стране.
Гардероба је обавезна и не наплаћује се.

ШТА МОГУ ДА УНЕСЕМ У ЧИТАОНИЦУ И КАКО?

Поред личних предмета (као што су прибор за писање, телефон, новчаник и слично) у читаонице је дозвољено унети рачунар и до три сопствене публикације.
Неопходно је да све што уносите у читаоницу пријавите дежурном библиотекару приликом добијања места.

КОЛИКО ДУГО МОГУ ДА КОРИСТИМ МЕСТО У ЧИТАОНИЦИ?

Коришћење места није временски ограничено.
Из читаонице можете бити одсутни највише два сата у континуитету.
Приликом уласка/изласка из читаонице очитајте чланску карту на улазним капијама.

Није дозвољено уношење хране и пића у читаонице!

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content