Каталогизација монографских извора

Савремена библиотека

Светлана Јанчић и Ана Савић
Народна библиотека Србије, 2018.

COBISS.SR-ID: 273529100

Објављивањем публикације Каталогизација монографских извора у Едицији Савремена библиотека, Народна библиотека Србије попуњава вишедеценијску празнину у стручној литератури на тему каталогизације.

Онлајн каталози донели су револуционарне промене у домену каталогизације – настаје нова библиотечка парадигма. Нови приступ каталогу и организовању информација доноси промену стручне терминологије (ентитети, атрибути, приступне тачке) и пред каталогизаторе поставља мноштво задатака, до тада непознатих.

Од уводног поглавља Каталогизација, у коме је дат исцрпан преглед каталошких правила и теоријски увод у значење појма и улоге каталога, преко поглавља Приступне тачке и Библиографски опис, у којима су прецизно приказана правила за правилан избор и обликовање приступних тачака, као и библиографски опис по ISBD стандарду, до закључног поглавља Примери и, на крају, Речника, ауторке на јасан и прегледан начин излажу обимну грађу.

Овом публикацијом наша библиотечка заједница добија свеобухватни приручник, неопходан у свакодневном раду савременог каталогизатора.

Бранка Ристивојевић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content