За издаваче

Агенције за издаваче

Обавезни примерак

Немања Калезић

nemanja.kalezic@nb.rs
+381 (11) 245 37 59
+381 (11) 245 12 42 лок. 07

Вела Николић

vela.nikolic@nb.rs
+381 (11) 245 37 59
+381 (11) 245 12 42 лок. 07

Матеја Степић

mateja.stepic@nb.rs
+381 (11) 245 37 59
+381 (11) 245 12 42 лок. 07

Достављање обавезног примерка публикација је регулисано Законом о обавезном примерку публикација („Службени гласник РС“ бр. 52/2011) и Законом изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација („Службени гласник РС“ бр. 13/2016)

У складу са овим прописима сви издавачи са територије Републике Србије су дужни да Народној библиотеци Србије и Библиотеци Матице српске (уколико је средиште издавача на територији АП Војводине) доставе по шест примерака сваке публикације коју издају. било да је она произведена у земљи или иностранству. Поред физичких примерака депозитним библиотекама треба доставити и електронску копију штампане публикације која се доставља у ПДФ формату у складу са чланом 8. Закона. За све детаљније информације о достављању и условима коришћења електронске копије штампане публикације обратите се Одељењу обавезног примерка Народне библиотеке Србије.

Уколико издавач у предвиђеном законском року не изврши своје обавезе, Народна библиотека Србије односно Библиотека Матице српске неће израдити каталогизацију у публикација (CIP) и неће доделити одговарајуће међународне ознаке и универзалне стандардне бројеве (ISBN, ISSN, ISMN, DOI, ISAN и др).

Такође издавач може бити кажњен и новачном казном у износу од 100.000 до 500.000 динара.

Info for Publishers

Agencies for Publishers

Legal Deposit

The delivery of legal deposit copies of publications is regulated by the Legal Deposit Law (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 52/2011) and the Law on Amendments and Supplements to the Legal Deposit Law (“Official Gazette of the Republic of Serbia” No. 13/2016).

Under these regulations, all publishers within the territory of the Republic of Serbia are obligated to deliver six copies of each publication to the National Library of Serbia and the Library of Matica Srpska (if the publisher is based on the territory of the Autonomous Province of Vojvodina). This requirement applies whether the publication is produced domestically or abroad. In addition to physical copies, deposit libraries should receive an electronic copy of the printed publication in PDF format, per Article 8 of the Law. For detailed information on the delivery and terms of use of the electronic copy of the publication, please get in touch with the Legal Deposit Department of the National Library of Serbia.

Should a publisher fail to fulfil their obligations within the stipulated legal deadline, neither the National Library of Serbia nor the Library of Matica Srpska shall create a CIP (Cataloging in Publication) record, nor assign the corresponding international identifiers and universal standard numbers (ISBN, ISSN, ISMN, DOI, ISAN, etc.).

Furthermore, the publisher may face a monetary penalty ranging between 100,000 and 500,000 RSD.

Nemanja Kalezic

Vela Nikolic

Mateja Stepic

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content