БИБЛИОНЕТ 2024 – позив за учешће

Библиотеке и циљеви одрживог развоја

18. г­од­ишњи стру­чно-н­ау­чни скуп З­аје­дн­ице м­ати­чних б­ибл­и­от­ека С­рб­ије

Народна библиотека Ужице (Војна установа Тара – хотел „Оморика“)

12-14. септембар 2024.

Стручно-научни скуп Библионет у 2024. години, тежећи да одржи корак са актуелношћу дешавања у струци, бавиће се представљањем и анализом циљева одрживог развоја у контексту делатности библиотека. Актуелност ове теме на међународном плану доказује њена заступљеност у агенди Међународне федерације библиотечких удружења и институција која је посвећена ширењу идеје одрживог развоја кроз низ активности. Такође, уз подршку Генералне скупштине Уједињених нација, Србија је иницирала Међународну декаду науке за одрживи развој (2024-2033) кроз коју су не само академске већ и друге библиотеке виђене као водеће установе дисеминације знања и информација.

Циљ овогодишњег Библионета је да на једном месту прикупи искуства из Србије, региона и света која се односе на примере добре праксе, успешне приче и реализоване могућности чиме би се, као и до сада, утицало на проток идеја међу домаћим библиотекама и буђење енергије за нове пројекте.

Предлози тема:

 • Друштвена одговорност библиотека и њихова лидерска позиција
 • Примери добре праксе у области друштвене одговорности библиотека у одрживом развоју:
  1. зелена агенда,
  2. грађанска наука,
  3. е-наука,
  4. дугорочно планирање заштите библиотечке грађе и извора,
  5. улагања у образовање,
  6. изградња односа са локалном заједницом и другим субјектима у области културе, заговарање за библиотеке и  друге одрживе услуге, активности, програми, ресурси и пројекти друштвене одговорности и одрживости у библиотекама
 • Промоција пројеката одрживог развоја библиотека на локалном, регионалном и светском нивоу
 • Унапређивање библиотечке делатности кроз дугорочно, систематско и одрживо планирање
 • Промовисањестандарда одрживости и популарисање специјализованих знања у оквиру  праксе

Пoрeд прeдлoжeних aспeкaтa oснoвнe тeмe, скуп би oбрaђивao и другe срoднe тeмe кoje су у дирeктнoj вeзи сa циљевима одрживог развоја у библиотекама.

Скуп ће у 2024. години бити реализован у виду панел сесија које ће, поред излагања учесника, укључивати и вођену дискусију. Као учесници панела, а имајући у виду међународне иницијативе Србије, говорили би и представници Министартсва културе, Министарства науке, технолошког развоја и иновација, као и УНЕСКО-а.

Традиционално, на скупу ће бити додељена награда Ђура Даничић за допринoс развоју библиотекарства и културе у целини.

Пријаве за учешће на скупу у форми готовог текста треба доставити до 15. јуна 2024. године на адресу dragana.milunovic@nb.rs

Информације о прихваћеним радовима биће објављене најкасније до 15. јула 2024.

Програмски одбор скупа извршиће селекцију пријављених радова, а у складу са праксом из свих претходних година, трошкове учешћа на скупу за аутора, односно једног од аутора чији радови буду прихваћени, сносиће Заједница матичних библиотека Србије уз подршку Министарства културе. За све учеснике скупа биће обезбеђен организовани превоз из Београда, као и исхрана током читавог трајања скупа.

Напомињемо да ће, као и ранијих година, као резултат скупа бити објављен зборник радова. Избор радова који улазе у састав зборника одредиће уредник зборника, а учешће са радом на скупу не подразумева нужно и избор рада за зборник.

Молимо ма­тич­не би­бли­о­те­ке Ср­би­је да проуче концепцију скупа у 2024. години и о њој обавесте све библиотеке на подручју своје матичности. Као и ранијих година, за додатне информације у вези са пријавом радова можете се обратитити заменици управника Народне библиотеке Србије и секретару Заједнице, Драгани Милуновић.

Очекујемо вас на Тари!

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content