Историјат

Оснивање Заједнице матичних библиотека Србије

Савремена кретања у европском библиотекарству допринела су да се у другој половини прошлог века развије нова концепција библиотекарства у Србији у чијој основи је стајао оправдан захтев за измењеним односом према књизи, за неопходним окретањем према кориснику и његовим потребама. Та нова концепција је утицала и на промену односа друштва и друштвено-политичких заједница према плановима и захтевима библиотекарства.

У складу са Уставом Народне Републике Југославије, а затим и Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Уставом СР Србије и Основним законом о установама (1965), као и Законом о библиотекама (1965), који дефинишу основне принципе удруживања радних организација, предвиђена је могућност удруживања библиотечких установа у заједнице библиотека. Тај процес узајамног повезивања библиотека довео је до стварања Заједнице југословенских националних библиотека 1962. године, док се у СР Србији облик удруживања библиотека у заједнице јавља најпре у аутономним покрајинама, крајем 1963. године у САП Војводини, а потом 1965. године и у САП Косово и Метохија. Постојање оваквих заједница подстакло је на размишљање о корисности удруживања библиотека и на нивоу Републике, јер то постаје како потреба, тако и неопходан услов за даљи развој библиотекарства.

На VI Републичком саветовању библиотечких радника Србије одржаном у Земуну 1965. године истакнута је потреба за формирањем Заједнице матичних библиотека Србије, коју би сачињавале све матичне библиотеке са територије Србије. Тако су библиотечки радници на Саветовању одржаном у Крагујевцу, 27. и 28. октобра 1967. године, формирали Заједницу матичних библиотека Србије, која ће с једне стране, изражавати заједничке интересе библиотечких установа и библиотекара, а с друге стране, својом целокупном делатношћу помоћи задовољавању основних потреба за књигом. Овом приликом одржана је и Оснивачка скупштина Заједнице, на којој је усвојен привремени статут и изабрани привремени органи Заједнице – Извршни одбор и председник.

За привременог председника Заједнице изабран је Павле Малетин, управник Библиотеке Матице српске. Привремени Извршни одбор је одржао две седнице, 21. новембра 1967. године и 14. фебруара 1968. године. Формирано је и неколико комисија и радних група које су биле задужене за припрему материјала у циљу бржег сазивања редовне скупштине Заједнице. Након извршених припрема и израде потребних докумената, Прва редовна скупштина Заједнице одржана је 16. децембра 1968. године у Београду, којој је присуствовало 126 представника матичних библиотека из Србије. Скупштина је изабрала и нове органе Заједнице: председника, Извршни и Надзорни одбор. За првог председника изабран је Светислав Ђурић, управник Народне библиотеке Србије. На Скупштини је донет и Десетогодишњи програм развоја библиотекарства 1970–1980. године у Србији, програм модернизације и унапређења библиотекарства као јединственог информативно-документационог и образовно-научног система.

Прва редовна скупштина Заједнице из 1968. године свакако има посебан значај и због тога што је на њој усвојена програмска оријентација делатности Заједнице матичних библиотека Србије, а то је дугорочно пројектовање развоја библиотекарства у складу са развојем и потребама друштва, побољшање материјалне основе библиотека и измена кадровске структуре. У том циљу на овој скупштини, а потом и на седницама Заједнице одржаним у Нишу и Врњачкој Бањи марта и октобра 1969. године, као и на ванредној скупштини Заједнице, јануара 1970. године, посебно се расправљало о изради Средњорочног плана развоја библиотекарства 1971–1975. године. На бројним каснијим седницама, које су одржаване по неколико пута током године, расправљало се о питањима у вези са пројекцијом програма развоја библиотекарства у наступајућем петогодишњем периоду, као и у периоду 1971–1980. година, организовању регионалних саветовања о библиотекарству у СР Србији у циљу процене стања и формулисања будућих задатака, о додељивању награде „Милорад Панић-Суреп”, динамици излажења и уређивању гласила Заједнице, подношени су извештаји о постигнутим резултатима у раду Заједнице, предлагани програми рада за наступајуће године, извештаји о финансијском пословању, предлози за стандардизацију библиотечке статистике, израду различитих стручних стандарда, програма рада секција и сл. Заједница је такође и преко својих секција (Секција за регионалне системе, Секција за набавку књига и других публикација, Секција за питања друштвеноматеријалног положаја библиотекарства у Републици, Секција за стандарде у библиотекарству и Секција за кадрове), које су се бавиле анализом и решавањем различитих стручних питања, покушала да допринесе свеобухватном развоју библиотечке делатности на територији Србије. У том пероду активност Заједнице је пре свега била усмерена на следеће задатке: израду библиотечких стандарда, конституисање јединствене и координиране набавке библиотечког материјала, централизовану каталогизацију књига, формирање регионалних централних каталога, формирање завичајних збирки, усвајање концепције библиотечко-информативног система у СФРЈ и приступање његовој пројекцији у Србији, као и израду стандарда за народне библиотеке итд.

Конститутивни елементи Заједнице матичних библиотека Србије.

Кроз историју, у складу са променом конститутивних државних докумената, као и системских закона у области културе и посебних закона у области библиотекарства, Заједница је више пута мењала како своју организациону структуру, тако и назив. Основана као Заједница матичних библиотека СР Србије 1967, овај назив носила је до 1979. када мења име у Заједница матичних библиотека СР Србије ван територија САП. Од 1989. до 1992 носи назив Заједница матичних библиотека СР Србије, од 1992 до 2005. Заједница библиотека Србије, а од 2005. Заједница матичних библиотека Србије.

Назив Период
Заједница матичних библиотека Србије 1967–1979
Заједница матичних библиотека СР Србије ван територија САП 1979–1989
Заједница матичних библиотека СР Србије 1989–1992
Заједница библиотека Србије 1992–2005
Заједница матичних библиотека Србије 2005–
   

Табела 1. Историјски преглед промене назива Заједнице матичних библиотека Србије за период 1967–2020

 

Из истих разлога у историји Заједнице усвојено је неколико оснивачких аката о удруживању у Заједницу матичних библиотека Србије, почевши од Самоуправног споразума о удруживању у Заједницу матичних библиотека Србије. Године 1977. овај споразум замењен је Самоуправним споразум о удруживању у Заједницу матичних библиотека СР Србије, а 1979. године обновљен је истоимени споразум. Године 1992. усвојен је Споразум о удруживању у Заједницу библиотека Србије, а 2005. године Скупштина је усвојила Уговор о замени самоуправног споразума о удруживању у Заједницу матичних библиотека Србије.

   
ОСНИВАЧКИ АКТ О УДРУЖИВАЊУ Година доношења
Самоуправни споразум о удруживању у Заједницу матичних библиотека Србије 1967
Самоуправни споразум о удруживању у Заједницу матичних библиотека СР Србије 1977
Самоуправни споразум о удруживању у Заједницу матичних библиотека СР Србије 1979
Споразум о удруживању у Заједницу библиотека Србије 1992
Уговор о замени Самоуправног споразума о удруживању у Заједницу матичних библиотека Србије 2005
 

Табела 2. Историјски преглед оснивачких аката – самоупрваних и других споразума Заједнице матичних библиотека Србије 1967–2020

 

Промене споразума о међусобном удруживању библиотека у различите организационе облике Заједнице условљавале су и промене њеног статута. Кроз историју Заједница је усвајала пет нових статута и већи број њихових измена и допуна.

 
Оснивачки акт – статут Година доношења
Статут Заједнице матичних библиотека Србије 1970
Статут Заједнице матичних библиотека Србије 1973
Статут Заједнице матичних библиотека СР Србије 1980
Статут Заједнице матичних библиотека Србије 1992
Статут Заједнице матичних библиотека Србије 2005
 

Табела 3. Историјски преглед оснивачких аката – статута Заједнице матичних библиотека Србије 1967–2020

 

Др Драгана Милуновић

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content