Библионет 2020

Сарадња и партнерства:  креирање нове заједничке визије за библиотеке

Домаћин скупа у 2020. години била је Јавна библиотека Бора Станковић из Врања.

У времену брисања граница које је донело глобално умрежавање на свим нивоима, партнерства имају велики потенцијал када је реч о проширивању капацитета библиотека и њиховом изласку из активности које се сматрају традиционалним. Ступањем у различите партнерске односе, библиотеке не само што ове капацитете шире, већ стичу и нова искуства, повећавају буџете, склапају контакте, како би понудиле више, досегле широку публику и искористиле ресурсе којима располажу на најкориснији начин. Ступање у односе сарадње и партнерства, како већ годинама у назад показује међународна пракса, могуће је између најразноврснијих институција и  организација, често оних између којих везе нису упадљиво очигледне. Тако библиотеке данас успешно сарађују са државним органима, другим установама културе, научним и истраживачким сектором, различитим струковним удружењима, али и бизнис сектором, медицинским установама, установама социјалне заштите, предузећима и сл. Ова међусекторска партнерства доносе обострану корист учесницима у процесима, библиотекама омогућавају да остварују сасвим иновативне пројекте и програме, да развијају неочекиване услуге, а понекад и да успоставе дугорочне контакте који доносе одрживост пројектима, а тиме и трајну добробит локалним заједницама.

Примери партнерстава и сарадње:

  1. Партнерства у циљу описмењавања (програми за описмењавање деце или одраслих, у сарадњи са са школама, програми медијске писмености, информационе писмености, писмености у области писања научних и истраживачких радова и сл. )
  2. Партнерства са музичким или позоришним групама, научним друштвима, историјским друштвима, музејима, архивима, галеријама, удружењима књижевника или групама писаца, организацијама за људска права, домовима за старе и сл.
  3. Партнерства са предузећима као подстицај склапању нових послова или подршка запошљавању
  4. Партнерства са туристичким сектром
  5. Партнерства са локалним предузећима или националним корпорацијама
  6. Међународна партнерства
  7. Оснивачи и државни органи као партнери библиотека
  8. Културна дипломатија као облик сарадње и партнерства
  9. Партнерства у области заштите и промоције културног наслеђа, савременог стваралаштва, интеркултуралности и сл.

Посебну врсту партнерстава чине она у која ступају библиотеке међу собом. Иако се овакав вид сарадње сматра уобичајеним и подразумевајућим, током година библиотеке су често сарађивале пре свега на нивоу хијерархијске повезаности, док се хоризонтално умрежавање и ступање у партнерске односе зарад остваривања зaједничких пројеката интензивније јавља у новије време и представља додатни квалитет библиoтечке мреже. Сарадња са библиотечким струковним удружењима, домаћим и међународним, такође је важан сегмент ове повезаности.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content